Darba tiesības

Mūsdienu darba tiesības neietver tikai darba līgumu sastādīšanu un izskatīšanu. Attīstoties darba veikšanas iespējām, pieaug pieprasījums pēc jaunām nodarbinātības metodēm, kurām nepieciešams piemērot atbilstošāko juridisko ietvaru. Pateicoties PwC globālā tīkla iespējām, ekspertu zināšanām un pieredzei, PwC Legal sniegtā juridiskā palīdzība ļaus plānot un optimizēt nodarbinātību uzņēmumā, panākt uzņēmumu darbības paplašināšanu, efektivizēt esošos procesus un plānot jaunus, kā arī samazināt tiesvedības riskus.

PwC Legal nodrošina juridisku atbalstu un konsultācijas saistībā ar darbinieku nosūtīšanu no Latvijas uz ārzemēm vai darbinieku nosūtīšanu uz Latviju, kā arī asistē komersantiem, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus un personām, kas šādus pakalpojumus saņem. Mēs piedāvājam juridisko palīdzību visos darbiekārtošanas darbībai raksturīgajos posmos:

Licences iegūšana - iesnieguma, parauglīguma, darba līguma projekta un citu dokumentu sagatavošana un iesniegšana Nodarbinātības valsts aģentūrā darbiekārtošanas pakalpojumu licences saņemšanai;

Darbības nodrošināšana – Stratēģijas un dokumentācijas izstrādāšana darbinieku nosūtīšanai uz ārvalstīm un darbinieku nosūtīšanas procesa atbilstības izvērtēšana un darbības nodrošināšana: Informācijas un dokumentu sniegšana un sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts darba inspekciju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru; dokumentācijas, pārskatu, rīkojumu sagatavošana. PwC Legal piedāvā arī ar uzņēmējdarbību saistīto dokumentu sagatavošanu, kā piemēram darba līgums, pakalpojumu līgums, līgums par darbaspēka nomu, sadarbības līgums;

Pārstāvība un interešu aizsardzība – Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu izvērtēšana un apstrīdēšana iestādē un tiesā.

Lai darba devējs varētu nodrošināt veiksmīgu komercdarbību, mēs piedāvājam sagatavot likumam un labākajai uzņēmējdarbības praksei atbilstošus, pušu interesēm piemērotus darba tiesiskās attiecības regulējošus dokumentus, kā arī sniegt konsultācijas un izstrādāt stratēģiju dokumentu noformēšanai, izpildei un attiecību izbeigšanai.

Darba līgumi – lai nodrošinātu veiksmīgu komersanta darbību, nepieciešams stingrs pamats. Tādu sniedz precīzs un pārdomāts darba līgums, kurš sagatavots, izvērtējot darba tiesiskajās attiecībās iesaistīto pušu intereses un prioritātes;

Vadības līgumi – arī sabiedrības un tās valdes locekļu attiecības reizēm nepieciešams precizēt. Šajā nolūkā mēs sagatavojam pakalpojuma, pilnvarojuma vai darba līgumus ar valdes locekļiem;

Koplīgumi – lai noregulētu attiecības starp darba devēju un darbinieku kopumu, piedāvājam sagatavot darba koplīgumu, kā arī organizēt un piedalīties vienošanās sarunās starp koplīguma pusēm;

Darba kārtības noteikumi – sasniedzot attiecīgu darbinieku skaitu, likums nosaka pienākumu pieņemt darba kārtības noteikumus. Konsultējoties ar darba devēju, mēs nodrošinām darba procesiem un darba devēja interesēm atbilstošu darba kārtības reglamentu;

Citi dokumenti – ņemot vērā, ka darba devējam nereti tiek noteikts likumisks pienākums dokumentus noformēt rakstveidā, kā arī tas var būt nepieciešams pierādīšanas pienākuma atvieglošanas nolūkos, mēs piedāvājam sagatavot rīkojumus, instrukcijas, vienošanās, grozījumus, amata aprakstus, kā arī citus darba tiesiskajās attiecībās nepieciešamos dokumentus.

Nolūkā optimizēt darba devēja uzņēmuma iekšējos procesus, kā arī, lai apzinātu un pārvaldītu uzņēmējdarbības riskus, PwC Legal piedāvā veikt kompleksu padziļināto izpēti (due-diligence), gan izvērtējot ar cilvēkresursiem saistītos procesus, gan sniedzot konsultācijas un sagatavojot nepieciešamos dokumentus veiksmīgai un efektīvai uzņēmumu iegādei un apvienošanai.

Cilvēkresursu izpēte - Pārbaudes laikā PwC Legal izvērtēs darba attiecību dokumentus un līgumus, darba devēja iekšējās procedūras un to noformēšanas nosacījumus. Pēc dokumentu un procesu izvērtēšanas, kā arī faktisko apstākļu konstatēšanas, PwC Legal sniegs novērtējumu, kurā norādīs uz darba devējam aktuāliem riskiem un sniegs ieteikumus to novēršanai.

Juridiskā izpēte un uzņēmumu pāreja - PwC Legal sniedz palīdzību arī pirms uzņēmumu apvienošanās un iegādes, vērtējot procesus darba attiecībās un to atspoguļojumu uzņēmuma vērtībā. Savukārt apvienošanās vai iegādes laikā PwC Legal pārliecinās, ka tiek ievērotas darba likuma un citu saistošo aktu prasības, kas regulē uzņēmumu pāreju, darbinieku skaita samazināšanu vai kolektīvo atlaišanu.

Pat, ja darba devējs ir bijis maksimāli piesardzīgs un darbu organizējis atbilstoši labākajiem darba drošības standartiem, tas neizslēdz nelaimes gadījumu iespējamību darbā.

PwC Legal sniedz juridisko palīdzību, ja noticis nelaimes gadījums darbā, tajā skaitā veic komunikāciju ar darbiniekiem un Valsts darba inspekciju, nodrošina palīdzību nelaimes gadījuma izmeklēšanai un uzskaitei, kā arī sagatavo nepieciešamos dokumentus un aktus.

Ņemot vērā, ka darba tiesisko attiecību praksē vissarežģītākās situācijas rada tieši darba līguma izbeigšana, tām nepieciešams pievērst pastiprinātu vērību, tādēļ PwC Legal piedāvā pilnīgu atbalstu darba līguma uzteikšanā un potenciālo strīdu identificēšanā un risināšanā.

Rīcības plāns - PwC Legal izstrādās rīcības plānu, lai risinātu radušos un potenciālos strīdus vai izbeigtu darba līgumu, kā arī sagatavos nepieciešamos dokumentus plāna īstenošanai. 

Komunikācija un tiesvedība - Darba tiesību tiesvedības speciālisti sniegs nepieciešamo atbalstu sarunās ar darbiniekiem vai arodbiedrībām, kā arī strīdu gadījumā pārstāvēs darba devēju intereses valsts iestādēs un tiesā.

Iespēja pārbaudīt Jūsu darba līguma atbilstību likumam

Sazinieties ar mums

Edgars Riņķis

Edgars Riņķis

Jurists, PwC Legal

Tel: +371 67094400