Eiropas Savienības tiesības

Eiropas Savienības (ES) normatīvie akti pastāvīgi mainās, attīstās un paplašinās. Izmaiņas normatīvajos aktos var ietekmēt gan visus uzņēmumus kādā nozarē, gan arī konkrētu uzņēmumu lēmumus.

Mūsu pieredze palīdz mums identificēt tos tiesību aktus un plānotās nozares izmaiņas, kuras ietekmēs mūsu klientus un palīdzēt sagatavoties plānotajām izmaiņām, lai klienta konkurētspēja tirgū netiktu ietekmēta. Izmaiņas normatīvajos aktos var ietekmēt gan nākotnes eksporta reģionu izvēli, gan  esošo biznesa modeļa atbilstību, gan jaunā regulējuma ietekmi uz to, kā arī citus biznesam svarīgus aspektus.

Lai saglabātu konkurētspēju un atbilstību ES normatīvajiem aktiem, ir svarīgi, lai uzņēmumiem būtu padziļinātas un atjauninātas zināšanas par ES normatīvajiem aktiem, to plānotajām izmaiņām, ES nozaru politikas jautājumiem un pilnīga izpratne par to, kā ES noteikumi ietekmē konkrēto nozari.
Padziļināts ieskats un situācijas izvērtējums nākotnes situācijā attiecībā par izmaiņām normatīvajos aktos ir svarīgs solis biznesa plānošanā un turpmāko lēmumu pieņemšanā. 
Mēs veicam padziļinātas izpētes, sniedzam izvērtējumu un palīdzam identificēt riskus saistībā ar gaidāmajām normatīvo aktu izmaiņām, kas gan tiešā, gan netiešā veidā var ietekmēt uzņēmumu un tā saimniecisko darbību.

Pakalpojumu veidi

 • Identificēt potenciālās grūtības, kādas var skart uzņēmumu saistībā ar plānotajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, jo īpaši, regulētajās nozarēs (enerģētika, medicīna, finanšu sektors, transports un loģistika);

 • Konsultēt uzņēmumus saistībā ar uzņēmējdarbības nākotnes lēmumiem;

 • Padziļinātā izpēte par uzņēmuma darbības atbilstību ES prasībām un labajai praksei, lai apliecinātu atbilstību investoriem, īpašniekiem vai valsts iestādēm;

 • Pētījumu izstrāde par nozaru regulējumu un darbības rādītājiem Eiropas Savienības dalībvalstīs vai pasaulē;

 • Aizsargāt uzņēmuma tiesības brīvi sniegt savus pakalpojumus vai tirgot preces citā dalībvalstī.

Nozares politikas veidošanas procesā notiek arī diskusijas ar sabiedrību un nozaru pārstāvjiem. Atbildīgiem uzņēmumiem ir svarīgi piedalīties politikas veidošanā izsakot savu viedokli sabiedrības līdzdalības procesā.

Uzņemoties proaktīvu lomu nozares politikas lēmumu pieņemšanas procesā, uzņēmumiem ir iespēja veidot nozares politikas nosacījumus un uzlabot (vai aizsargāt) savas konkurences pozīcijas ES tirgū. 
Mēs apzināmies, ka vairāku nozaru specifiskie nosacījumi pieļauj komercdarbības atbalstu nozaru uzņēmumiem  (nodokļu atvieglojumi, finanšu garantijas, aizdevumi, utt.). Uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību ES, ir nepieciešams apzināties gan iespējas, gan riskus kas saistīti ar ES valsts atbalsta nosacījumiem.

Mēs sniedzam konsultācijas un labās prakses piemērus attiecībā par komunikāciju ar valsts iestādēm. 

Pakalpojumu veidi

 • Sniegt konsultācijas uzņēmumiem komunikācijā ar asociācijām un iestādēm par nozares stratēģiskajiem procesiem;

 • Aizsargāt uzņēmuma tiesības brīvi sniegt savus pakalpojumus vai tirgot preces citā dalībvalstī;

 • Konsultēt uzņēmumus par nozarē iespējamajām valsts atbalsta iespējām un palīdzēt komunikācijā ar valsts iestādēm un sniegt izvērtējumu atbalsta ietekmei uz konkurenci.

ES fondu apgūšana, projektu ieviešana un strīdu risināšana saistībā ar tiem, ir svarīgs aspekts Eiropas Savienībā, mūsu komanda identificē potenciālus riskus ES fondu ieviešanas procesā, konsultē un palīdz veidot dialogu ar valsts iestādēm un uzraudzīt piešķirto līdzekļu izmantošanu.

Pakalpojumu veidi

 • Palīdzēt izmantot ES institūciju izstrādātos finanšu atbalsta mehānismus;

 • Izvērtēt valsts atbalsta savietojamību ar ES tiesībām

Eiropas Savienības mērķu sasniegšana jo īpaši izpaužas vides tiesību jomā. Piemēram ES izstrādātais plāns  The European Green Deal” ietekmēs atkritumu pārstrādes, enerģētikas, transporta un pārtikas nozares līdz pat 2050.gadam, taču izmaiņas vidi regulējošajos normatīvajos aktos netieši ietekmē ikvienu nozari. Veicot pasākumus, lai sagatavotos izmaiņām, tas ļaus būt soli priekšā izmaiņām vides tiesību regulējumā, tādā veidā sekmējot efektīvu uzņēmējdarbības plānošanu un stabilu attīstību.

Pakalpojumu veidi

 • Uzņēmumu atbilstība esošo vides normatīvo aktu prasībām;

 • Izpēte un ieteikumi klientam par plānoto regulējumu.

Sazinieties ar mums

Māris Butāns

Māris Butāns

Vadošais vecākais jurists, PwC Legal

Tel: +371 6709 4400

Dita Dzērvniece

Dita Dzērvniece

Vadošā vecākā juriste, PwC Legal

Tel: +371 67094400